Algemene Voorwaarden Webshop Enzo B.V./Boltastisch


Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid en rangorde
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 7 – Duur van de Overeenkomst
Artikel 8 – Verplichting van de Opdrachtgever
Artikel 9 – Toegang tot de Website en Tool
Artikel 10 – Garantie
Artikel 11 – (Op)levering
Artikel 12 – Risico overgang
Artikel 13 – Garanties Website en Tool
Artikel 14 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen
Artikel 15 – Onderhouds- en/of supportdiensten
Artikel 16 – Nieuwe versies van Tool
Artikel 17 – Hostingdiensten
Artikel 18 – Herroepingsrecht
Artikel 19 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 20 – Uitsluitingen herroepingsrecht
Artikel 21 – Klachten
Artikel 22 – Notice en take down

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Boltastisch.
3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of Bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of Bedrijf.
5. Dienst(en): de Diensten die Boltastisch aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de Website en de daarbij behorende Tools.
6. Dienstverlener: Webshop Enzo B.V., de besloten vennootschap welke bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat onder nummer 83148043, verder te noemen als Boltastisch.
7. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
9. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die Boltastisch heeft aangesteld, projecten aan Boltastisch heeft verleend voor Diensten die door Boltastisch worden uitgevoerd, of waaraan Boltastisch een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Boltastisch, verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Boltastisch waar deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
11. SAAS: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Tool, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de betreffende Tool wordt verstrekt (Software As A Service).
12. SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen Boltastisch en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.
13. Tool: de door Boltastisch ontwikkelde Tool waarmee Opdrachtgever onderzoek kan doen naar te verkopen en verkochte producten, alsmede het beheren van haar eigen webshop.
14. Website: de Website(s) van Boltastisch, alsook de SAAS applicaties die Boltastisch aanbiedt.
15. Werk(en): alle Werken, zoals Websites en (web)applicaties, software, concepten, ontwerpen, lay-outs, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Werken zich bevinden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Webshop Enzo B.V.
H.o.d.n. Boltastisch
Dorpstraat 18F
5386 AM Geffen
+31 850659226
[email protected]
KvK-nummer: 83148043
Btw-identificatienummer: NL862750775B01
Waar verder in de Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “Boltastisch” wordt juridisch bedoeld Webshop Enzo B.V..

Artikel 3 – Toepasselijkheid en rangorde

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Boltastisch ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de gevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module 1.
 3. De definities als omschreven in artikel 1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
 4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Boltastisch alleen bindend indien en voor zover deze door Boltastisch uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  a. de Overeenkomst;
  b. de eventueel afgesloten Service Level Agreement;
  c. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
  d. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het Aanbod

 1. Alle door Boltastisch gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Boltastisch is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Boltastisch het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Boltastisch gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Boltastisch niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 5 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever. De aanbieding dient door Opdrachtgever via de Website of het gebruikelijke offertesysteem digitaal te worden aanvaard of de aanbieding dient ondertekend en schriftelijk te worden geretourneerd.
 2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de aanbieding, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Boltastisch werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de aanbieding als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Boltastisch verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele aanbieding af te wachten.
 3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Boltastisch het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Boltastisch (“de Ingangsdatum”) of vanaf het moment dat Opdrachtgever bij Boltastisch de indruk wekt met de aanbieding in te stemmen.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Boltastisch deze naar beste kunnen en onder toepassing voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen, conform de aanbieding.
 2. Door Boltastisch opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval als fatale termijnen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Boltastisch het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boltastisch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Boltastisch worden verstrekt.
 5. Naast de gegevens als bedoeld in artikel 6.4 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen Boltastisch en Opdrachtgever te verstrekken aan Boltastisch. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens Boltastisch hier onverwijld van op de hoogte brengen.
 6. Indien de gegevens als bedoeld in artikel 6.4 en 6.5 niet tijdig aan Boltastisch worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Boltastisch het recht om nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

Artikel 7 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot het uitvoeren van Diensten, wordt aangegaan in de vorm van een abonnement. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden.
 2. Het abonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode telkenmale stilzwijgend verlengd met één jaar (12 maanden), tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
 3. Het abonnement is tussentijds niet opzegbaar voor Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of Bedrijf.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.3 is het abonnement voor Opdrachtgever zijnde een Consument na verlenging van de eerste abonnementsperiode maandelijks opzegbaar met inachtneming van drie maanden opzeggingstermijn.
 5. Zowel Opdrachtgever als Boltastisch kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 6. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Boltastisch ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 7. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Boltastisch op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Boltastisch is hierbij leidend.
 8. Zowel Opdrachtgever als Boltastisch kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Boltastisch nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 9. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, Intellectuele Eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechts keuzebepaling.

Artikel 8 – Verplichting van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Boltastisch verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Boltastisch niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Boltastisch is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Boltastisch verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Boltastisch voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Boltastisch kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Boltastisch gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 10 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Boltastisch.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Boltastisch te beschermen, en de op de Website rustende Intellectuele Eigendomsrechten te respecteren.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Boltastisch vanaf het moment dat Opdrachtgever zich eerst bedient van de Website voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Website.
 7. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Website of de servers (van Boltastisch) schade wordt toegebracht.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 9. Als je tot hier bent gekomen met lezen, chapeau! Stuur ons een berichtje op [email protected] en krijg een leuk cadeautje.

Artikel 9 – Toegang tot de Website en Tool

 1. Boltastisch biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Boltastisch heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van de webshop van de Opdrachtgever.
 2. Op het gebruik van de Website zijn tevens de gebruiksvoorwaarden van Boltastisch van toepassing.
 3. Boltastisch komt het recht toe Opdrachtgever de toegang tot de Website te ontzeggen of het gebruik van de Website te beëindigen in geval van misbruik en/of mogelijke strafbare feiten.
 4. Boltastisch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Boltastisch streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Boltastisch is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. Boltastisch is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 6. Het staat Boltastisch vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Website en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Boltastisch aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website, doch zal Boltastisch zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Website zonder beperkingen en of onderbrekingen.
 7. Boltastisch is gerechtigd om de uitvoering van de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van Dienstverlening.
 8. Indien Boltastisch op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 9. Indien sprake is van wijzigingen, kan Boltastisch de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Tool. Nimmer is Boltastisch gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 10. Boltastisch verstrekt schriftelijk en/of mondeling inlichtingen met betrekking tot de door Opdrachtgever te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van storingen, gebreken in de Dienstverlening, verminking of verlies van gegevens. Opdrachtgever treft zo nodig aanvullende maatregelen.

Artikel 10 – Garantie

 1. Boltastisch geeft uitdrukkelijk geen garantie op enige te behalen resultaten. Of en welke resultaten Opdrachtgever behaalt, is volledig afhankelijk van de inzet en keuzes van Opdrachtgever zelf. Boltastisch biedt Opdrachtgever slechts een methodiek die door Opdrachtgever gebruikt en ingezet kan worden.

Artikel 11 – (Op)levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Boltastisch of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Boltastisch recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Boltastisch aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in artikel 11.1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Boltastisch bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Boltastisch gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Boltastisch spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Boltastisch.
 5. Boltastisch spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

Artikel 12 – Risico overgang

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, Tool, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Boltastisch gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 – Garanties Website en Tool

 1. Boltastisch voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Boltastisch in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Boltastisch gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Boltastisch gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Boltastisch staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Boltastisch spant zich in om fouten in de Tool binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website wat door Boltastisch zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld.
 5. Boltastisch is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Tools en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Tools. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Tools van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 6. Opdrachtgever accepteert de Website ‘AS IS’.
 7. Opdrachtgever dient een geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Boltastisch te melden op een wijze dat Boltastisch in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Boltastisch een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 8. Enige door Boltastisch opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Boltastisch.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Boltastisch is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Boltastisch opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Boltastisch. Boltastisch is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Boltastisch is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Boltastisch naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Boltastisch verstrekte inlichtingen.
 11. Boltastisch is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 12. Aansprakelijkheid van Boltastisch voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Boltastisch is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Boltastisch die zonder uitdrukkelijke toestemming van Boltastisch heeft plaatsgevonden.
 13. Boltastisch staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde Website en/of Tools werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur.
 14. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Boltastisch niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
  Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 15. Boltastisch staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Tools, in het kader van de SAAS, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 14 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

 1. Boltastisch stelt de overeengekomen Tool en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Opdrachtgever. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de Tool aan te merken als een koopOvereenkomst.
 2. Het gebruik van de Tool door Opdrachtgever kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Boltastisch aangepast worden.
 3. Boltastisch is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Tool door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
 4. Opdrachtgever mag de Tool uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen Bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
 5. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Tool te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Tool, dan wel de Tool bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Tool uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.
 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Tool geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Boltastisch. Boltastisch is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
 7. Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Boltastisch uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
 8. Indien en voor zover Boltastisch Tool van derden ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Tool tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.
 9. Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.
 10. Boltastisch is niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Tool en/of Website benodigde hulpTool en programma- of databibliotheken. Boltastisch kan een vergoeding verlangen voor het ter beschikking stellen van voornoemde hulpTool en/of programma- of databibliotheken.
 11. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Opdrachtgever zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Artikel 15 – Onderhouds- en/of supportdiensten

 1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Boltastisch onderhoud aan de Tool en/of Website tegen de overeengekomen onderhoudsvergoeding. Het Onderhoud gaat in vanaf oplevering. Eventuele afspraken over het plegen van onderhoud zijn nimmer aan te merken als een SLA.
 2. Opdrachtgever is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Boltastisch. Boltastisch is gerechtigd beperkingen te stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor Onderhoud (en/of support) in aanmerking komt.
 3. Het onderhoud bevat in beginsel gebruikersondersteuning en het verrichten van eventuele aanpassingen en/of verdere ontwikkeling van de betreffende Tool en/of Website.
 4. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de Tool en/of Website en de wijze waarop deze worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de Tool en/of Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 5. Onderhoud en/of support wordt verleend op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Boltastisch, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 6. Indien en in zoverre er afspraken met betrekking tot enig serviceniveau door partijen overeen zijn gekomen, wordt de beschikbaarheid van de Tool, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Boltastisch buitengebruikstelling wegens enig onderhoud of andere vormen van Dienstverlening, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Boltastisch zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten.
 7. Indien overeengekomen, maakt Boltastisch (periodiek) een Back-up van de gegevens van Opdrachtgever conform de wijze zoals is bepaald in de Overeenkomst. Boltastisch zal de Back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, dan wel conform de bij Boltastisch gebruikelijke termijn.
 8. Opdrachtgever dient op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16 – Nieuwe versies van Tool

 1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, stelt Boltastisch nieuwe versies van de Tool ter beschikking aan Opdrachtgever indien dit naar het uitsluitende oordeel van Boltastisch noodzakelijk is. Boltastisch kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Boltastisch is bij de terbeschikkingstelling van de nieuwe Tool niet gehouden de specifieke eigenschappen of functionaliteiten van Opdrachtgever te handhaven of toe te voegen aan de nieuwe versie van de Tool.

Artikel 17 – Hostingdiensten

 1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Boltastisch hostingdiensten.
 2. Boltastisch is gerechtigd beperkingen te stellen aan de grootte van het hostingaccount. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van het hostingaccount, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden.
 4. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Boltastisch gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 5. Boltastisch komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Boltastisch het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die Boltastisch kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Boltastisch voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Boltastisch is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 8. Het is Opdrachtgever verboden de Dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 9. Boltastisch kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is Boltastisch bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 10. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Boltastisch gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Boltastisch.
 11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 19 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 20 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 21 – Klachten

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 22 – Notice en take down

 1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op de (Intellectuele Eigendoms)rechten van Boltastisch, derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Boltastisch gerechtigd om Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik van de Website of Tool of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. Boltastisch zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van Boltastisch. In geen geval is Boltastisch aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Website en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.
  ***